203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست

نگارش مقاله

نگارش مقاله (قسمت دهم)

ارجاع نویسی ارجاعات از موارد مهم ساختار یك مقاله علمی است. علاوه بر صحت و دقت داده ها و استدلال حاصل از آنها ...

نگارش مقاله (قسمت نهم)

ساختار مقاله مبتني بر پژوهش توصیفي اصول به كارگرفته شده در پژوهشهاي توصیفي  با اصول پژوهشهاي میداني، ...

نگارش مقاله(قسمت هشتم)

ساختار مقاله (2) مراحل مقدماتي گزارش پژوهشي چكیده چكیده، خلاصه جامعي از محتواي یك گزارش پژوهشي است كه همه ...

نگارش مقاله(قسمت هفتم)

ساختار مقاله (1) علمي نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحي مدَّون است. در گزارش یك تحقیق نه تنها باید ارزشهاي محتوایي ...

نگارش مقاله(قسمت ششم)

ملاکهای محتوایي مقاله یكي از مهمترین ابعاد مقاله علمي، محتواي علمي و ارزشمنديِ هاي كیفي آن است. مقاله باید ...

نگارش مقاله(قسمت چهارم)

چكيده: در مجــلات علمــي چكيــده و خلاصــه مــشابه يكديگرنــد ، هــر چنــد معنــاي آنهــا در فرهنــگ لغــات ...

نگارش مقاله(قسمت پنجم)

انواع مقاله به تفکیک محتوای اطلاعات‎ تحقيق و پژوهش از اهميت ويژه اي برخوردار است و به جرات مي­توان گفت که ...

نگارش مقاله(قسمت سوم)

تحقيقــی كــه يــك محقــق انجــام مــيدهــد از اهميــت زيــادي برخــوردار اســت و ممكــن اســت تعــداد ...
Load More

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه